Diensten

BEGELEIDEND ONDERZOEK

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht welke belemmeringen een rol spelen bij hervatting in het eigen werk en of er met hulpmiddelen mogelijkheden zijn om alsnog tot hervatting hiervan te komen. Wanneer het eigen werk niet haalbaar is, zal het advies gericht zijn op het bieden van nieuwe arbeidsperspectieven en het beperken van de schade.

Mijn begeleiding kan als pragmatisch worden omschreven en ik streef naar duidelijke communicatie en korte lijnen. Voor mij is het van belang dat het begeleidingstraject de mens weer in beweging zet, zowel mentaal als fysiek. De mens, als ook de situatie, bepaalt de grootte en snelheid van de te nemen stappen. 

Binnen een traject dat gericht is op duurzame werkhervatting, is ruimte voor acceptatie en soms ook rouw. Wanneer het mogelijk is, ben ik een voorstander van fysieke activering. Het fysiek bewegen kan helpen bij het weer opbouwen van fysieke- en mentale conditie, maar vooral ook bij het mentale proces van herstel. Doelen moeten redelijk en haalbaar zijn en ik vind het belangrijk om open en eerlijk te communiceren met mijn cliënten en opdrachtgevers over de (on-) mogelijkheden, waarbij ik mijn onafhankelijke rol als arbeidsdeskundige niet uit het oog verlies.

BEGELEIDING OF BEZWAAR BIJ WIA-BEOORDELINGEN

Wanneer je na een ongeval of ziekte twee jaar gewerkt hebt aan herstel en re-integratie naar het eigen – of ander werk, en je bent nog niet voldoende hervat, volgt de WIA beoordeling (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) bij het UWV. De beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid kan dan heel spannend zijn, omdat het van (grote) invloed is op je financiële situatie. Je kunt je dan gesteund voelen door iemand die kennis van deze wetgeving heeft en die, zo nodig, samen met je in bezwaar kan gaan tegen een beslissing.

RE-INTEGRATIE ONDERZOEK RESTEREND VERDIENVERMOGEN

Na een ongeval kan er twijfel zijn of de re-integratie naar het eigen werk nog wel haalbaar is of dat de door de werkgever ingeslagen ‘route’ wel de juiste is. Een onafhankelijk onderzoek kan dan helpen de schade-aspecten in kaart te brengen en advies te geven, gericht op het beperken van schade en het bieden van perspectieven.

FINANCIEEL ONDERZOEK

Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de financiële situatie van iemand met letselschade van voor en na het ontstaan van de beperkingen, het zogeheten verlies van arbeids- en verdienvermogen.

Het te verwachten potentieel inkomen, indien het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden, wordt daarin afgezet tegen het te verwachten inkomen na ongeval.

Om mijn onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen, sta ik ingeschreven in het register voor arbeidsdeskundigen (SRA) en ben ik lid van de NVvA.